ისტორიის, ეთნოლოგიის. რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, შეიქმნა 2006 წლის 28 ნოემბერს  (რეგისტრაციის მოწმობა - სერია # 002283).

               

სამეცნიერო ცენტრის დამფუძნებლები: აკად. დავით მუსხელიშვილი, პროფ. თამილა ცაგარეიშვილი,  ისტ. მეცნ. დოქტორი. მ. სამსონაძე, ისტ. მეც. დოქტორი კახა კახაძე , ისტ. მეცნ. დოქტორი ალექსანდრე დაუშვილი.

         სამეცნიერო ცენტრის გამგეობა: აკად. დავით მუსხელიშვილი (თავმჯდომარე), ისტ. მეცნ. დოქტორი მ. სამსონაძე, ისტ. მეცნ. დოქტორი ალექსანდრე დაუშვილი (საფინანსო-ეკონომიკური ბლოკი).

         ცენტრი აერთიანებს 4 აკადემიკოსსა და 45 ისტორიის  მეცნიერებათა დოქტორს.

    ცენტრის სამეცნიერო ორგანოა ჟურნალი ,,ანალები”.

                ცენტრის მიზანია:

1. ისტორიის, ეთნოლოგიის და რელიგიის პრობლემების კვლევა;
2. საქართველოს დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებშიმ ისტორიის. ეთნოლოგიისა და რელიგიის შესახებ სამეცნიერო ცოდნის პროპაგანდა;
3.სამეცნიერო კონფერენციების, სესიების, დისკუსიების მოწყობა;
4. სამეცნიერო კრებულების, მონოგრაფიების გამოსაცემად მომზადება;
5. ტურისტული მოგზაურობისათვის ექსკურსია-მძღოლებით უზრუნველყოფა.
6. სამეცნიერო ექსპერტიზა, რეცენზირება და ოპონირება.

2011-2021 © analebi.ge . ყველა უფლება დაცულია.